opc_loader
Print deze pagina:
Algemene voorwaarden
 
Toepassingsgebied
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de firma Kid-Store.
Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Kid-Store via de omschreven procedure, accepteert de klant de voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk met Kid-Store zijn overeengekomen.
Kid-Store heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website (www.kid-store.be) te wijzigen.
 
Prijzen en betaling
De prijzen zijn in euro, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet via bancontact of visa betaald, behoudt Kid-Store zich het recht voor om de bestelling ongedaan te maken en de artikels terug online te plaatsen.
 
Overeenkomsten en aanbiedingen
Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing en betaling van een order via de webwinkel.
We sturen de klant een orderbevestiging.
Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst en de nodige coördinaten van de firma Kid-Store.
Volgens de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) van 6 april 2010, heeft u recht op herroeping van de bestelling:
U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen.
Het is belangrijk dat je ons per mail (erwinsas@gmail.com) verwittigt wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingrecht.
De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten laste van de koper.
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald.
Het spreekt voor zich dat de artikelen in de originele staat en verpakking zitten en niet gedragen en/of gewassen zijn.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.
 
Levering, levertijden en verzending
Kid-Store levert zo snel als mogelijk. Indien de artikelen voorradig zijn zullen deze de eerstvolgende woensdag of vrijdag verzonden worden opvolgend aan de dag van ontvangst van de betaling .
Indien de producten niet in stock zijn, zal Kid-Store de koper op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd.
Deze levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.
Artikelen worden slechts verzonden als de betaling is ontvangen.
Kid-Store is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending. Indien u dit wenst, kan u de goederen zelf komen af halen. Dit kan slechts na afspraak via e-mail.
 
Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Kid-Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Bijvoorbeeld: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 
Klachten
Kid-Store staat garant dat de geleverde artikelen nieuw, ongedragen en van goeie kwaliteit zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst.
Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit.
Foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleur.
 
Communicatie
Kid-Store is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het tweerichtingsverkeer tussen de klant en Kid-Store, dan wel tussen Kid-Store en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kid-Store.
 
Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kid-Store is het Belgische recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank van Turnhout.